.

Regulamin zlotu motocyklowego "ITT 2017"
             (8-11 czerwca 2017 r.)

 

 1. Udział w zlocie ITT 2017 jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest prawidłowa rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.itt2017.pl oraz terminowa zapłata.
 4. Uczestnicy dojeżdżają do miejsca pobytu na własny koszt.
 5. Opłata za uczestnictwo w zlocie wynosi odpowiednio :
 • Domek : 320,00 zł lub 80,00 eur
 • Namiot : 240,00 zł lub 60,00 eur
 1. Opłata za zlot obejmuje :
 • 3 noclegi wg wybranej opcji ( 8/9.06 , 9/10.06 , 10/11.06 )
 • 3 śniadania ( 9.06 w piątek, 10.06 w sobotę, 11.06 w niedzielę)
 • 2 obiady ( 9.06 w piątek, 10.06 w sobotę )
 • 1 kolacja ( 8.06 w czwartek )
 • dostęp do sanitariatów i toalet bez ograniczeń
 • identyfikator oraz inne materiały zlotowe
 • uczestnictwo w trasach, rajdach, koncertach i innych atrakcjach podczas zlotu
 1. Organizatorzy nie pokrywają uczestnikom kosztów: paliwa, serwisu, napraw uszkodzeń sprzętu, mandatów karnych nałożonych za wykroczenia drogowe oraz innych nie objętych opłatą za uczestnictwo w imprezie.
 2. Podczas wszelkich przejazdów, uczestnictwa w trasach, rajdach  i innych atrakcjach obowiązują polskie przepisy ruchu drogowego.
 3. Podczas trwania zlotu uczestnicy zobowiązani są stosować się do zaleceń organizatorów oraz grupy porządkowej.
 4. Za wszelkie szkody i zniszczenie mienia na terenie ośrodka jak i poza nim uczestnicy zlotu odpowiadają materialnie we własnym zakresie.
 5. Zarówno organizatorzy jak i zarząd ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt motocyklowy jak i rzeczy przy nim pozostawione.
 6. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 7. W razie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu powstałego podczas imprezy w wyniku zdarzenia losowego uczestnik bezterminowo zrzeka się wszelkich roszczeń do organizatorów.
 8. W razie rażącego naruszenia porządku imprezy przez uczestnika lub nie zastosowania się do poleceń organizatorów uczestnik może zostać częściowo lub całkowicie wykluczony ze zlotu bez prawa do zwrotu opłaty za uczestnictwo.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.